БУЗУРМАНКУЛОВА Алтынай

БУЗУРМАНКУЛОВА Алтынай

ЭҮЖӨБОЖ долбоорунун муниципалитеттер менен иш алып баруунун координатору