“2018-жылдын бюджетин түзүүдѳ жарандардын реалдуу катышуусу” сынагы

Табыштамаларды «Элдин үнү жана ЖӨБ органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс» долбоорун ишке ашырган Өнүктүрүү саясат институтунун кеңсесине 2017-жылдын 1-сентябрдан 15-сентябрга чейинки мезгилде бериш керек.

СЫНАК ТУУРАЛУУ ЖОБО ЖАНА ТАБЫШТАМА ФОРМАСЫ

Сынактын негизги максаттары:

Тапшырык берүүчүлөр: Сынактын катышуучулары болуп Чүй, Ош, Нарын облустарынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун аткаруу органдары эсептелет. Алар 2017-жылдын 15-июнунан 20 августуна чейинки мезгил аралыгында 2018-жылга жергиликтүү бюджеттин долбоору боюнча коомдук бюджеттик угууларды өткөрүшөт.

Тандоо критерийлери: Тапшырыктар тиркелген материалдардын сапатынын негизинде да, ошондой эле ар бир муниципалитетте жарандык топтор менен кайра байланыштын негизинде да бааланмакчы.

Байгелер: Сынактын жалпы байге фонду – 400 000 сом. Байге фонду Швейцариянын ѳнүктүрүү жана кызматташтык агенттиги тарабынан каржыланган “Элдин үнү жана ЖӨБ органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс” долбоору аркылуу түзүлдү.

Сынактын жеңүүчүлөрүнө гранттар төмөнкү тартипте ыйгарылат:

Байге каражаттары  жергиликтүү жамаат менен ЖӨБО бирге аракеттешүүсүн жакшыртууга, анын ичинде коомдук иш-чараларды өткөрүүгө арналган жабдууну сатып алуу үчүн колдонулушу мүмкүн. Жабдуулар тѳмѳндѳгүдѳй болушу мүмкүн:

Долбоордук табыштаманы берүү мөөнөтү: Табыштамаларды «Элдин үнү жана ЖӨБ органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс» долбоорун ишке ашырган Өнүктүрүү саясат институтунун кеңсесине 2017-жылдын 1-сентябрдан 15-сентябрга чейинки мезгилде бериш керек.