Долбоор “2019-жылдын бюджетин түзүүдѳ жарандардын реалдуу катышуусу” сынагын жарыялайт!

Сынактын катышуучулары болуп Ош жана Нарын облустарынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун аткаруу органдары эсептелет. Алар 2018-жылдын 25-августуна чейинки мезгил аралыгында 2019-жылга жергиликтүү бюджеттин долбоору боюнча коомдук бюджеттик угууларды өткөрүшөт.

Өнүктүрүү саясат институту Швейцариянын ѳнүктүрүү жана кызматташтык агенттиги (SDC) аркылуу Швейцария Өкмөтү тарабынан каржыланган “Элдин үнү жана ЖӨБ органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс” долбоорун (мындан ары – Долбоор) ишке ашырууда. Долбоордун негизги максаты – жарандардын бюджеттик процесске катышуусун камсыздоо жана жеринде кызмат көрсөтүүнүн сапатын жогорулатуу максатында ЖӨБ органдарынын дараметин күчөтүү. 

Сынактын негизги максаттары:

СЫНАК ТУУРАЛУУ ЖОБО ЖАНА ТАБЫШТАМА

Тапшырык берүүчүлөр.  Сынактын катышуучулары болуп Ош жана Нарын облустарынын жергиликтүү өз алдынча башкаруусунун аткаруу органдары эсептелет. Алар 2018-жылдын 25-августуна чейинки мезгил аралыгында 2019-жылга жергиликтүү бюджеттин долбоору боюнча коомдук бюджеттик угууларды өткөрүшөт.

Тандоо критерийлери. Тапшырыктар тиркелген материалдардын сапатынын негизинде да, ошондой эле ар бир муниципалитетте жарандык топтор менен кайра байланыштын негизинде да бааланмакчы.

Байгелер. Сынактын жалпы байге фонду – 400 000 сомдун тегереги. Байге фонду Швейцариянын ѳнүктүрүү жана кызматташтык агенттиги тарабынан каржыланган “Элдин үнү жана ЖӨБ органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс” долбоору аркылуу түзүлдү.

Сынактын жеңүүчүлөрүнө гранттар төмөнкү тартипте ыйгарылат:

Байге каражаттары жергиликтүү жамаат менен ЖӨБО бирге аракеттешүүсүн жакшыртууга, анын ичинде коомдук иш-чараларды өткөрүүгө арналган жабдууну сатып алуу үчүн колдонулушу мүмкүн. Жабдуулар тѳмѳндѳгүдѳй болушу мүмкүн:

Табыштамаларды «Элдин үнү жана ЖӨБ органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс» Долбоорунун адиси Азамат Мамытовго төмѳнкү дарек боюнча 2018-жылдын 1нен 15-сентябрга чейинки мезгилде берүүңүздү өтүнөбүз: Бишкек ш., Умөталиев көч., 108, тел: (312) 97 65 30 / 31 /32, (факс) 97 65 29 же эл. дарек AMamytov@dpi.kg