"Элдин үнү жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс" долбоору

Долбоордун жетекчиси - Бекболот Бекиев

Маалымат жана коомчулук менен байланыш адиси - Нургүл Жаманкулова

Биздин дарек:

Кыргыз Республикасы, 720001, Бишкек ш., Үмөталиев көч., 108

Тел.: +(996 312) 976-530, 976-531, 976-532, 976-533, 976-534

Факс: +(996 312) 976-529

Э-почта: office@dpi.kg

Website: www.vap.kg, www.dpi.kg

Версия для печати: print

Иш-чаралар

  • "Муниципалитет" журналы, №4-5 (90-91), апрель-май 2019-ж.

    Бул санда: "Көңүл чордонунда", "Администрациялык-аймактык реформа", "ЖӨБдүн социалдык кызмат көрсөтүүлөрү", "Жарандардын ЖӨБгө катышуусу", "Юридикалык консультация", "Мыйзамдардагы жаңылыктар", "ЭҮЖӨБОЖ долбоорунун жаңылыктары", "ӨСИнин жаңылыктары".

Конкурсы