1. Конституция, кодекстер
  2. Мыйзамдар
  3. Кыргыз Республикасынын Президентинин буйруктары
  4. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдору
  5. Жергиликтүү жамааттын уставы, айылдык Кеңештин Типтүү регламенти, айыл өкмөтүнүн Типтүү регламенти

1. Конституция, кодекстер

2. Мыйзамдар

3. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдору

4. Жергиликтүү жамааттын уставы, айылдык Кеңештин типтүү регламенти

 

Версия для печати: print

Иш-чаралар

  • "Муниципалитет" журналы, №4-5 (90-91), апрель-май 2019-ж.

    Бул санда: "Көңүл чордонунда", "Администрациялык-аймактык реформа", "ЖӨБдүн социалдык кызмат көрсөтүүлөрү", "Жарандардын ЖӨБгө катышуусу", "Юридикалык консультация", "Мыйзамдардагы жаңылыктар", "ЭҮЖӨБОЖ долбоорунун жаңылыктары", "ӨСИнин жаңылыктары".

Конкурсы