Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын жана анын аймактык бөлүнүштөрүнүн жергиликтүү бюджеттерге аудит жүргүзүү боюнча Колдонмосу

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын жана анын аймактык бөлүнүштөрүнүн жергиликтүү бюджеттерге аудит жүргүзүү боюнча Колдонмосу

Басылма Швейцариянын ѳнүктүрүү жана кызматташтык агенттиги (SDC) аркылуу Швейцария Өкмөтү каржылаган жана Өнүктүрүү саясат институту аткарган “Элдин үнү жана ЖӨБ органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс” долбоорунун алкагында жарык көрдү.

Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасынын Кеңешинин 2016-жылдын «20»-декабрындагы №03-7/155 токтому менен бекитилди.

Мазмуну
1. Жалпы жоболор – 3
2. Аудитти пландоо жана уюштуруу – 4
2.1. Жергиликтүү бюджетке аудит жүргүзүүнү пландоо – 4
2.2. Аудиттин объекттерине маалымдоо – 6
3. Аудитордук жол-жоболорду жүргүзүү – 7
3.1. Бюджеттик процесстин мыйзам чыгаруу ченемдерине шайкештигине аудит – 7
3.2. Жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүнүн түзүлүшүнө жүргүзүлгөн аудит – 9
3.3. Жергиликтүү бюджеттин чыгымдар бөлүгүнүн түзүлүшүнө аудит – 10
3.4. Жергиликтүү бюджеттин киреше бөлүгүнүн аткарылышына аудит – 12
3.5. Жергиликтүү бюджеттин чыгымдар бөлүгүнүн аткарылышына аудит – 13
3.6. Сатып алууларга аудит – 19
3.7. Муниципалдык менчикти башкарууга аудит – 20
3.8. Жергиликтүү бюджеттин аудитине байланышкан маселелер боюнча муниципалдык ишканаларга аудит – 21
3.9. Эсепке алуунун жана отчеттуулуктун уюштурулушуна аудит – 22
3.10. Иштерди документтештирүү – 24
4. Аудиттин жыйынтыгы боюнча отчётторду даярдоо – 25
4.1. Аудиттин объектисине жүргүзүлгөн аудиттин жыйынтыктары тууралуу аралык отчёттун мазмуну – 25
4.2. Жергиликтүү бюджетке жүргүзүлгөн аудиттин жыйынтыктары тууралуу отчёт долбоорунун  мазмуну – 27
Тиркемелердин тизмеси – 28

Версия для печати: print

Иш-чаралар