Пайдалуу кендер ЖӨБ бюджетин толуктоонун булагы катары

Басылмада Кыргыз Республикасындагы пайдалуу кендерди чалгындоодон, казып алуудан жана иштетүүдөн жергиликтүү бюджеттерге түшкөн салыктык жана салыктык эмес кирешелердин мазмуну камтылган.

УДК 336
ББК 65.9 (2)26
П95

Кыргыз Республикасынын финансы министринин орун басары, доцент, э.и.к. Кожошев А.О. жалпы редакциясынын астында.
Түзүүчү: Тюлюндиева Н.М., “Элдин үнү жана ЖӨБ органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс” Долбоорунун бюджеттер аралык мамилелер боюнча адиси
Рецензент: Турдумамбетова Э.Д., э.и.к., КР Финансы министрлигинин Окуу борборунун окуу бөлүмүнүн башчысы.
П 95 Пайдалуу кендер ЖӨБ бюджетин толуктоонун булагы катары.
Өнүктүрүү саясат институту. Тренингдин материалдары. – Б.: 2014.- 34 б.
ISBN 9967-23-143-2

Басылмада Кыргыз Республикасындагы пайдалуу кендерди чалгындоодон, казып алуудан жана иштетүүдөн жергиликтүү бюджеттерге түшкөн салыктык жана салыктык эмес кирешелердин мазмуну камтылган. Ченемдик жоболор Кыргызстандын мисалындагы практикалык мисалдар менен толукталды. Биринчи кезекте жер казынасын пайдалануу үчүн салык (роялти) көрсөтүлгөн. Жергиликтүү маанидеги инфраструктураны өнүктүрүүгө жана күтүүгө чегеримдер жана жер казынасын пайдалануу
укугуна лицензияны кармоо үчүн төлөм өңдүү салыктык эмес төлөмдөрдүн жаңы түрлөрү ачыкталган.
Ушул материалдар жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлдөрүн, биринчи кезекте каржылык-экономикалык маселелер боюнча адистерди окутуунун жүрүшүндө колдонуу үчүн сунушталат.
Тренингдин материалдары Швейцария Өкмөтү тарабынан Улуу Британиянын Эл аралык өнүктүрүү боюнча министрлиги менен өнөктөштүктө каржылаган “Элдин үнү жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жоопкерчилиги: бюджеттик процесс” Долбоорунун алкагында иштелип чыкты. Практикалык мисалдардын бир бөлүгүн Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Геология жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттик кичи пейилдик менен берди.
Жарыялоонун текстин жарым-жартылай колдонгондо же көчүрүп баскан учурда баштапкы булакка шилтеме жасоо зарыл.

Т 0605010204-05
ISBN 9967-23-143-2
УДК 336
ББК 65.9 (2)26
© Өнүктүрүү саясат институту, Бишкек 

Жүктөө

Версия для печати: print

Иш-чаралар